Salgs og leveringsbetingelser

Disse vilkår gjelder når ikke annet er avtalt skriftlig mellom Selger og Kjøper.

1. Priser

De tilbudte varer leveres til Kjøpers adresse til den avtalte og aksepterte pris ref. tilbud.

I tillegg vil Kjøper bli fakturert for frakt og emballasje fra Selger til Kjøpers adresse iht Selgers fraktrater.

2. Tilbud

Alle tilbud gis i norske kroner dersom ikke annet er avtalt.

Alle tilbud må bekreftes skriftlig av Kjøper for å være bindende for Selger.

Tilbud kan kun gjøres gjeldende av Kjøper i en periode på 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er oppgitt.

Ved tilbud på reparasjoner må kjøper skriftlig bekrefte om de tilbudte reparasjoner skal utføres innen 5 virkedager fra mottak av tilbud. Dersom så ikke skjer vil utstyret bli returnert til Kjøper for dennes regning og risiko samt at Kjøper blir belastet med kr 3.000,- for utførte arbeider, lagerleie etc.. Kunden vil også bli belastet for frakt.

Dersom Kjøper ikke ønsker utført reparasjonen vil han bli belastet med kr. 3.000,- for utførte arbeider.

Dersom Kjøper velger selv å ordne med returtransport, men godset ikke er hentet innen 6 virkedager har Selger rett til å besørge transport og belaste Kjøper for dette iht gjeldende satser.

3. Retur og Avbestilling

Ved avbestilling innen 48 timer etter at Kjøper skriftlig har akseptert Selgers tilbud vil Kjøper bli belastet med et avbestillingsgebyr på 66% av ordresum.  

Avbestilling etter at varen er mottatt hos Kjøper aksepteres ikke dersom ikke annet følger av norsk lov.

4. Feil og mangler

Kjøper kan ikke påberope seg feil og mangler som hevingsgrunn uten at Selger har hatt 3 muligheter til å utbedre skaden/feilen.

Forsinkelse gir ikke Kjøper rett til å heve kjøpet.

5. Levering

Levering skjer med Selgers standard distribusjonssystem dersom ikke annet er avtalt og faktureres iht Selgers fraktrater.

6. Leveringstid

Selger vil gi Kjøper skriftlig informasjon om forventet leveringsdato. Leveringsdato er veiledende.

7. Følgeskader

Selger svarer ikke for følgeskader av noen art. Selgers ansvar begrenser seg til reparasjon eller omlevering av vare.

8. Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper plikter å undersøke mottatte varer straks eller uten ugrunnet opphold og senest før varen tas i bruk.

Ved transportskader plikter Kjøper å varsle Selger umiddelbart eller inne 2 virkedager etter mottak for at Transportforsikringen skal kunne komme til anvendelse.

9. Garantibestemmelser

  1. Garantitiden regnes fra Selgers forsendelsesdato
  2. Garantien gjelder, om ikke annet er spesifisert, i 12/24 måneder eller iht. Selgers leverandørs garantibestemmelser
  3. Garantien gjelder material- og produksjonsfeil, og er begrenset til omlevering eller reparasjon på Selgers verksted i ordinær arbeidstid
  4. Frakt, spedisjon og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjon og vanlig service dekkes av Kjøper
  5. Garantiansvaret bortfaller dersom det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke, varen er skadet som følge av ukyndig behandling, varen er benyttet til noe den ikke er ment å skulle brukes til, feilaktig montert eller brudd på offentlige bestemmelser
  6. Garantien dekker ikke skade ved slitasje som følge av unormal bruk
  7. Selger kan kreve å utbedre skaden/mangelen

10. Garantireparasjon

Dersom Kjøper mener en vare er beheftet med feil og eller mangler som faller inn under Selgers garantiansvar skal Selger kontaktes og organisere opphenting av varen, gjennomføre diagnose ved sitt verksted, informere kunden om utfallet og sammen med kunden finne en løsning på problem.

Dersom kunden mener en reparasjon skal uføres under garanti må kunden dokumentere dette.

Selger har rett til å foreta reparasjon.

11. Transportforsikring

Når SeaSpection organiserer frakt til/fra kundens adresse forsikrer SeaSpection varene på vegne av kunden. Ved skade/totalhavari under transport vil kunden bli belastet med egenandel iht forsikringsselskapets sats.

12. Betalingsbetingelser

Faktura forfaller til betaling 10 dager etter at varen er sendt fra Selgers adresse eller varen kan hentes av kjøper samme sted.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente iht Lov om rente ved forsinket betaling.

13. Salgspant

Selger har salgspant i varen til hele salgssummen er betalt. Selger står fritt til å overdra sine fordringer.

Send oss en henvendelse